مقالات و ارایه ها در اولین همایش تخصصی دفتر مدیریت پروژه

مهندس فرداد

مهندس فریدون فرداد

موضوع سخنرانی”ارزیابی و شناخت سازمان اولین قدم در تاسیس PMO”

مهندس وحید هادیزاده

مهندس وحید هادی زاده

موضوع سخنرانی “PMO و چالش قوا در سازمانهای ماتریسی”

مهندس حسین رادمهر

مهندس حسین رادمهر

موضوع سخنرانی “PMO کارا و موثر در اداره کنسرسیوم”

دکتر فراهانی

دکتر مجید فراهانی

موضوع سخنرانی “مدیریت آموزه های پروژه از مهمترین کارکردهای PMO”

مهندس مزدک عبایی

مهندس مزدک عبایی

موضوع سخنرانی “کارکردهای دفتر مدیریت پروزه”

دکتر حاجی یخچالی

دکتر حاجی یخچالی

موضوع سخنرانی “دفتر مدیریت پورتفولیو ، طرح و پروژه “

رضا آتش فراز

مهندس رضا آتش فراز

“چالشها و راهکارهای استقرار PMO”

مهندس صفا کیش

مهندس غلامرضا صفاکیش

موضوع سخنرانی “از PMO تا PSO”